Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség
Nagyalásony
Istentiszteleti időpontok
Ökumenikus imahét 2006
Karácsony 2005
Lelkészek
Tanítók 1955- ig
Gyülekezeti ház szentelése
 

Nagyalásony

**A nagyalásonyi evangélikus gyülekezet története**
-Nagy Gyula ev. lelkész írása alapján-

A nagyalásonyi gyülekezet egyike a legrégebbi gyülekezeteknek. Abban az időben keletkezett, amikor török világ volt Magyarországon, azonban hogy pontosan mikor jött létre, okmányok hiánya miatt nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy már az 1656. évben, mint önálló gyülekezet létezett. Perlaky Gábor szuperintendens is bizonyságot tesz egy pásztori levelében, melyben mint régi gyülekezetet üdvözli a nagyalásonyi gyülekezetet. Ez a főpásztori levél azonban a gyülekezet keletkezésére vonatkozólag pontos adatot nem tartalmaz. Egy nyomozási jegyzőkönyvből kitűnik, hogy 1721-ben Nagy Péter volt a gyülekezet lelkésze. E jegyzőkönyv szerint 1721-ben néhány katolikus egyenlően fizetett adót az evangélikusokkal. A gyülekezet legrégebbi anyakönyve 1753-mal kezdődik. A latin nyelvű anyakönyv első lapjain olvasható a gyülekezetben legrégibb időtől kezdve a lelkészek, tanítók és felügyelők névsora.

**A templom története**

Az a hely, ahol ma templomunk áll, temető volt. Ezt bizonyítják a szájhagyományok és a templom melletti ásatások során felszínre kerülő földi maradványai az elhunyt ősöknek. A templom építésére vonatkozó legrégebbi adat egy 1721-ben kelt vallomási jegyzőkönyv, mely szerint 1656. volt az az év, melyben a templom építtetett. Valószínű, hogy már előbb is létezett itt gyülekezet, de hogy magánházban tartotta –e összejöveteleit, vagy affiliálva volt más anyagyülekezethez, arról régi irataink nem nyújtanak felvilágosítást. A mai templom helyén 1786 előtt egy kis imaház állt. Az akkori templomunk alapköve 1786. március 24-én tétetett le Döbröntey Lajos, valószínű dabronyi lelkész és az akkori nagyalásonyi lelkész, Sebestyén Kovács András és az egész eklézsia jelenlétében rövid elmélkedés és imádság után. Ezt a templomot használták 1830-ig. 1831-ben megnagyobbították és ellátták toronnyal is. Kiss János szuperintendens, Berke Mihály esperes, Szakonyi Mátyás akkori dabronyi és helyi lelkész közreműködésével szentelték fel a templomot. A templomot 1891-ben renoválták. A karzatot megnagyobbították, a tetőt megújították. 1891-ben szentelte fel Gyurácz Ferenc püspök úr a megújított templomot. A templom szentelés után való nap vette kezdetét a déli harangszó. Ezt eddig katolikus szokásnak tartották, de mint több helyen (Pápán is) a püspök úr gyülekezetében szokásba jött, gyakorlatba hozták Nagyalásonyban is. 1893-ban meghasonlás támadt a hívek közt a templomszékek használata miatt. A kérdés hosszabb tárgyalása után a kegyezés létre jött, a felek kibékültek és ígéretet tettek, hogy egyesült erővel fognak munkálkodni a félreértések elkerülése végett.

**A lelkészlakás**

A régi parókia lakhatatlan, romos állapotban volt. Sürgető feladat volt tehát egy új paplak építése. 1956-ban tartott közgyűlés elhatározta, hogy a romos paplakot lebontja és nem a régi helyén, hanem a gyülekezet által már megvásárolt templom melletti telken építi az új parókiát. 1956. októberében László Lajos presbiter, kőműves irányításával kezdődött el az építkezés. 1958-ban Halász Béla pápai esperes-lelkész adta át hivatalosan is a Lelkészi Hivatal helyiségét. Az építkezés azután anyagiak hiányán lelassult. Újabb gyűjtögetésből az Országos Egyháztól kapott segélyekből 1970-ben nyert végleges befejezést.

„Ezek a gyülekezet életének feljegyzésre érdemes adatai, melyeket régi iratokból, jegyzőkönyvekből sikerült összegyűjteni. Évszázadok zaklatásai és viharos küzdelmei között Isten megsegítő kegyelme vezette és őrizte a kisded nyájak hithű ősök egyházszeretetén és áldozathozatalán keresztül. Indítson bennünket a gyülekezet küzdelmes múlja még nagyobb buzgóságra, hithűségre és áldozatos egyházszeretetre, hogy megtartásra való népnek ítélhessen bennünket az Egyház Ura!” – Nagy Gyula, evangélikus lelkész. (Nagyalásony, 1973, október. 31.)

Társoldalak
Elérhetőségeink
Támogatás lehetősége
Dabrony
Nemesszalók
GYÜLEKEZETI HÍREK
Gyülekezeti hírlevél
Felügyelők és gondnokok
Gyermek- és ifjúsági munka
Írások, cikkek
Linkek
 
Képek

A vidi harangláb
A vidi egykori evangélikus iskola
A nagyalásonyi templom
A nagyalásonyi templom (Csikósné Marton Lívia rajza)
A templom északnyugati oldala
Templombelső kifelé menet
A templom őrzi a falut
A nagyalásonyi parókia
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster